Thời gian nộp đơn kết thúc ngày 15 tháng 2

Trợ giúp cho nhân viên có thu nhập thấp của các quán bar, nhà hàng, và khách sạn

Thành phố Seattle đã hợp tác với Dịch vụ Gia đình Wellspring (Wellspring Family Services) để cung cấp một lần hỗ trợ tiền mặt để giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân viên trong ngành chiêu đãi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19.

Đủ điều kiện

Quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Nhân viên Ngành Chiêu đãi (Hospitality Worker Emergency Relief Fund) sẽ phục vụ nhân viên ngành chiêu đãi có thu nhập thấp, sống và làm việc tại Seattle và đã mất việc làm hay bị giảm lương do thay đổi việc làm và đóng cửa kinh doanh trong đại dịch COVID-19.

Để đáp ứng đủ điều kiện về thu nhập, hộ gia đình phải có thu nhập trung bình từ 60% trở xuống (AMI) đó là:

Số thành viên trong Gia đình

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


Các Câu hỏi Thường Gặp

Đủ điều kiện:

  • Phải sống ở Seattle
  • Việc làm hay mất việc làm do COVID ở Seattle
  • Hiện đang làm việc hay đã làm việc trong ngành Chiêu đãi ở Seattle
  • Phải bằng hay dưới 60% Mức Thu nhập Trung bình Khu vực AMI ở Seattle

Thời gian nộp đơn xin sẽ đóng vào thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2021 lúc 11:59 PM. Quý vị có thể nộp đơn bất cứ lúc nào trong thời gian này.  Đơn trễ sẽ không được chấp nhận

Do số tiền hạn chế, chúng tôi không thể phục vụ tất cả mọi người. Một số ứng viên đủ điều kiện có thể không nhận được hỗ trợ tài chính.

Theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS), các lợi ích “cứu trợ thiên tai”, chẳng hạn như chương trình này, sẽ không được xem xét trong việc xác định xem một cá nhân có phải là một công phí hay không. Quý vị cũng có thể đọc Bảng Thông tin Công phí USCIS này để biết thêm thông tin. Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng nhập cư của quý vị và/hay sử dụng các lợi ích, quý vị nên nói chuyện với một luật sư di trú hay đại diện DOJ được chứng nhận.

Nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp/người có thẻ xanh, việc nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu trợ Ngành Chiêu đãi Seattle COVID-19 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng trở thành công dân Hoa Kỳ của quý vị. Nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một thường trú nhân hợp pháp/thành viên gia đình người có thẻ xanh trở thành một công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng nhập cư của quý vị và/hay việc sử dụng các lợi ích, quý vị nên nói chuyện với một luật sư di trú hay  đại diện DOJ được chứng nhận.

 

Dịch vụ Gia đình Wellspring chịu trách nhiệm thu thập thông tin cá nhân mà quý vị tự nguyện nộp trong đơn xin trực tuyến cho Quỹ Cứu trợ Ngành Chiêu đãi Seattle COVID-19. Để giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin chính xác, Dịch vụ Gia đình Wellspring đã thiết lập các quy trình thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin họ thu thập. Họ không tự nguyện chia sẻ dữ liệu của quý vị với các cơ quan chính phủ, bao gồm cả Thành phố Seattle.

Chúng tôi chỉ có thể cung cấp các đơn xin thông qua cổng thông tin trực tuyến.

Người nộp đơn đủ điều kiện chỉ có thể nhận được tiền một lần.