Magtatapos ang bigayan ng aplikasyon sa Pebrero 15

Tulong para sa mga empleyado ng bars, restaurant, hotels, at motels na may mababang-sahod

Ang siyudad ng Seattle ay nakipag-ugnayan sa Wellspring Family Services upang magbigay ng minsanang tulong-salapi pantulong sa pangunahing pangangailangan ng mga empleyado ng hospitality industry na naapektuhan ng krisis dulot ng Covid-19.

Mga karapatdapat

Ang Hospitality Worker Emergency Relief Fund ay maglilingkod sa mga empleyado ng hospitality industry na may mababang sweldo na nakatira at nagta-trabaho sa Seattle na nawalan ng trabaho o nakaranas ng pagbawas sa sweldo sanhi ng pagbabago sa trabaho at pagsara ng mga negosyo sa panhaon ng pandemya ng Covid-19.

Upang maging kwalipikado sa kita, ang mga tao sa bahay ay kailangang mayroong 60% o mas mababang area median income [AMI] itoy ang mga sumusunod:

Laki ng pamilya

1 2 3 4 5 6 7 8
$50,160 $57,360 $64,500 $71,640 $77,400 $83,160 $88,860 $94,620


Mga kadalasang katanungan

Mga karapatdapat:

  • Nakatira sa Seattle
  • Nagtrabaho o nawalan ng trabaho sa Seattle dahil sa Covid
  • Kasalukuyang nagta-trabaho o nagtrabaho sa hospitality sa Seattle
  • Kailangang mayroong o mas mababa sa 60% AMI sa Seattle

Ang panahon ng aplikasyon ay magsasara sa Lunes, Pebrero 15 2021 11:59pm. Maari ninyong ipadala ang inyong aplikasyon bago sa petsang ito. Huling aplikasyon ay hindi tatanggapin

Dahil sa limitadong pondo, hindi lahat ay mapag-lilingkuran. Ang ilang karapat-dapat na aplikante ay maaring hindi makatanggap ng suportang-pinansyal.

ayon sa U.S. Citizenship and Immigration Services [USCIS], ang mga benepisyo ng tulong-sakuna tulad ng programang, ito ay hindi iisang-alang upang malaman kung ang isang tao ay public charge.   Maaaring basahin din itong USCIS Public Charge Fact Sheet para sa iba pang impormasyon. Kung ikaw ay may katanungan sa iyong katayuang-imigrasyon at/o paggamit ng benepisyo, maaaring makipag-usap sa  abagado ng imigrasyon o  kinikilalang kinatawan ng DOJ.

Kung ikaw ay isang permanenteng residente dito sa Amerika/ may green card, walang epekto ang pagkuha ng tulong-pinansyal mula sa Seattle Covid-19 Hospitality Relief Fund sa pagiging US citizen mo o ng iyong kapamilya na permanenteng residente dito sa Amerika/ may green card rin. Kung ikaw ay may katanungan ukol sa iyong katayuang- imigrasyon at/o paggamit ng mga benepisyo, maaring makipag-usap sa  abogado ng imigrasyon o  kinikilalang kinatawan ng DOJ.

 

Responsabilidad ng Wellspring Family Services na mangolekta ng mga impormasyong personal na iyong kusang-loob na ibinigay sa pag-sumite ng aplikasyon online para sa Seattle Covid-19 Relief Fund. Upang maiwasan and walang pahintulot na pag-access, mapanatili ang kawastuhan ng data, at masigurado ang wastong paggamit ng impormasyon, nag-tatag ng naangkop na pamamaraan ang Wellspring Family Services upang bantayan at mapanatiling ligtas anf mga impormasyong nakolekta. Hindi nila kusang-loob na ibinabahagi and data sa anumang kinatawan ng gobyerno, kasama na ang siyudad ng Seattle.

Minsanang bayad ito sa mga karapat-dapat na aplikante.

Maipapadala ng Wellspring ang mga tseke sa Mayo o mas maaga pa.

Mag-sumite ng isang aplikasyon bawat pamilya.

Oo. Maaari mong isama ang mga bata sa iyong aplikasyon kung ikaw ay karapatdapat aton sa pamantayan sa unang tanong sa itaas.

Lahat ng karapat-dapat na aplikante ay maarin pa ring mag-aply maski walang addrees sa koreo. Ang Wellspring ay handa kung anong mabisang paraan na makuha mo ang perang pantulong. Kumpirmahin ito sa iyong aplikasyon upang matulungan ka.

Kung na-doble ang inyong aplikasyon, malalaman ito ng Wellspring Family Services at susriin ito at ihahatid kung ano ang mas mataas na pangangailangan. Maari rin silang tumawag o mag-text sa telepono kung nakita nilang may mga isyu sa aplikasyon.